Khoa học đất

Related image
Khoa học đất là môn khoa học nghiên cứu sâu về đất - một tài nguyên thiên nhiên trên bề mặt Trái Đất, nghiên cứu khoa học đất bao gồm: nghiên cứu quá trình hình thành, các tính chất vật lý, hóa học, sinh học và độ phì nhiêu của đất; phân loại và xây dựng bản đồ đất; cũng như nghiên cứu các thuộc tính của đất trong mối liên hệ với việc sử dụng và quản lý đất hiệu quả và bền vững.Nội dung nghiên cứu về khoa học đất bao gồm:
1> Quá trình phong hoá khoáng vật và đá
2> Quá trình hình thành đất
3> Lý học đất
4> Hoá học đất
5> Sinh học đất
6> Độ phì nhiêu của đất

Comments